Ashby lane Baptist car show

6617 Ashby Lane, Louisville, KY 40272 6617 Ashby Lane, Louisville, KY, United States